OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Pomazanie chorých

Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu."

(Jak 5, 14- 15)

 

Všeobecne

     Sviatosť pomazania chorých má za cieľ udeliť osobitnú milosť kresťanovi, ktorý prežíva ťažkosti spojené so stavom ťažkej choroby alebo staroby. Vhodný čas na prijatie svätého pomazania isto nastáva vtedy, keď sa veriaci začína ocitať v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Kresťan môže toto pomazanie prijať zakaždým, keď upadne do ťažkej choroby, a tak isto aj vtedy, keď ho už prijal, ale choroba sa mu zhorší. Osobitná milosť sviatosti pomazania chorých má tieto účinky: spojenie chorého s Kristovým utrpením pre jeho vlastné dobro a pre dobro celej Cirkvi; posilu, pokoj a odvahu kresťansky znášať utrpenia choroby alebo staroby; odpustenie hriechov, ak ho chorý nemohol prijať vo sviatosti pokánia; navrátenie zdravia, ak to osoží duchovnej spáse; prípravu na prechod do večného života.

Pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, 
ktorý sa po dosiahnutí používania rozumu pre chorobu alebo starobu 
začína ocitať pre chorobu v nebezpečenstve.

Vysvetlenie:

- Veriaci , ktorý dosiahol „ vek používania rozumu“ je podľa Kánonického práva človek, ktorý zavŕši 7. rok života.
- Pod podmienkou „ocitať sa pre chorobu v nebezpečenstve“ sa myslí na nebezpečenstvo smrti. Sviatosť pomazania chorých má teda právo prijať veriaci, ktorý ochorel na takú chorobu, pri ktorej je vážne nebezpečenstvo smrti. Byť „pre starobu v nebezpečenstve“ znamená rovnako nachádzať sa v nebezpečenstve smrti. Sviatosť pomazania chorých môže prijať veriaci, ktorý dôsledkom staroby, značne upadá na sile alebo má viac ako 75 rokov
Táto sviatosť sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stáva vážnejším.

Vysvetlenie:
„Znova upadá do vážnej choroby“ znamená do tej istej alebo inej život vážne ohrozujúcej choroby.
„Ak sa nebezpečenstvo stáva vážnejším“ znamená, že sviatosť možno opakovať keď sa zdravotný stav ešte viac zhoršil a tak nebezpečenstvo smrti je ešte viac vážnejšie.
Ak sa zdravotný stav nezhoršil, sviatosť pomazania chorých by nemala byť znovu udelená skôr ako o 6 mesiacov. 
Pomazanie chorých sa nemá udeliť tým, ktorí tvrdošijne zotrvávajú v zjavne ťažkom hriechu.
- pred pomazaní chorých treba pristúpiť k sviatosti zmierenia ( nemusí to byť v deň prijatia sv. pomazania chorých) a po prijatí pomazania chorých tiež pristúpiť k sv. prijímaniu.

 

Ak potrebuje posilu v podobe pomazania chorých nahláste sa kňazovi osobne alebo telefonicky. Prosíme Vás, aby ste neodďaľovali prijatie sviatosti pomazania chorých pre svojich drahých, ktorí sa nachádzajú vo vážnom stave, v nebezpečenstve smrti. Je dobré, ak necháte na fare údaje o chorom, meno, adresu a telefónne číslo na niekoho z rodiny. Už mŕtvych nezaopatrujeme! Sviatosti nie sú mágia!

 

Hromadné pomazanie chorých v chráme vysluhujeme vždy vo Veľký pondelok pred Paschou, po večernej Svätej liturgii.