OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Krst

"Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene  Otca i Syna a Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta."

(Mt 28, 19 - 20)

 

Všeobecne 

    Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, vstupom do života v Duchu Svätom a bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a stávame sa účastnými na jej poslaní. Krst je zrodením k novému životu v Kristovi. Podľa Pánovej vôle je nevyhnutný pre spásu ako sama Cirkev, do ktorej krst vovádza.
     Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť, ktorá obsahuje: odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov; zrodenie k novému životu, ktorým sa človek stáva adoptívnym Otcovým dieťaťom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Tým samým je pokrstený začlenený do Cirkvi, Kristovho tela a stáva sa účastným na Kristovom kňazstve.
    Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, ktorý určuje pokrsteného pre kult kresťanského náboženstva. Keďže krstný znak je nezmazateľný, nemôže sa krst opakovať. (Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1280)
Krst je prvá a základná sviatosť, bez ktorej nie je možné prijať ani ďalšie sviatosti.

Aké sú účinky krstu?
• pokrstený je vtelený v Krista a stáva sa členom Cirkvi, kresťanom;
• je vnútorne očistený od dedičného hriechu a od hriechov osobných;
• stáva sa novým stvorením, chrámom Ducha Svätého;
• získava nezmazateľné znamenie a trvalé začlenenie do Cirkvi.

Chcete dať pokrstiť vaše dieťa?
• krst prichádza nahlásiť do farskej kancelárie za kňazom jeden z rodičov, najlepšie otec, ktorý sa takto priznáva k dieťaťu, minimálne dva týždne vopred.
• je dobré priniesť hneď kópiu rodného listu dieťaťa.
• dohodnú sa na termíne krstu a predkrstnej náuky.
• sviatosť krstu udeľujeme väčšinou sobotu okolo obeda, podľa dohody.
• predkrstná náuka a sv. spoveď je poväčšine v predvečer krstu od 19:00 – 20:00 hodiny na fare.
• na predkrstnej náuke sa majú zúčastniť rodičia i krstný rodičia dieťaťa.

Podmienky krstného rodiča:
• minimálny vek 16 rokov,
• iniciačné sviatosti – krst, 1. sv. prijímanie, sviatosť myropomazania (birmovania), bez týchto sviatostí nemôže zastávať úlohu krstného rodiča
• ak sú manželia je potrebné, aby boli sobášení v chráme a žili usporiadane.
• krstnými rodičmi môžu byť: gréckokatolík, rímskokatolík, pravoslávny
• iné vierovyznania, alebo ak rímskokatolíci nemajú iniciačné sviatosti, sú len svedkami krstu.
• ku krstu je potrebné priniesť krstnú košieľku a sviecu.