OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Manželstvo

Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev"..."A manželka nech si ctí muža" (Ef 5, 25. 33). Boh ich požehnal a povedal im: "Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmante si ju!" (Gn 1, 28)

 

Všeobecne

     Sviatosť manželstva je znakom spojenia Krista a Cirkvi. Dáva manželom milosť milovať sa láskou, akou Kristus miloval svoju Cirkev; takto milosť sviatosti zdokonaľuje ľudskú lásku manželov, posilňuje ich nerozlučiteľnú jednotu a posväcuje ich do večného života. Manželská láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plodná. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenosť pre plodnosť sú pre manželov podstatné. Kresťanská rodina je miesto, kde deti dostávajú prvé ohlasovanie viery. Preto sa rodina právom volá "domáca cirkev", spoločenstvo milosti a modlitby, škola ľudských čností a kresťanskej lásky.
  Manželskú zmluvu medzi pokrstenými, ktorou muž a žena utvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán na dôstojnosť sviatosti.
    Dôverné spoločenstvo manželského života a lásky, ktoré ustanovil Stvoriteľ a vystrojil ho vlastnými zákonmi, vzniká manželskou zmluvou. Boh sám je pôvodcom manželstva. Povolanie k manželstvu je vpísané v samej prirodzenosti muža a ženy ako vyšli z rúk Stvoriteľa. Manželstvo nie je čisto ľudskou ustanovizňou.
      Sviatosť manželstva sa zakladá na súhlase zmluvných strán, to znamená na vôli vzájomne a definitívne sa darovať s cieľom žiť vo zväzku vernej a plodnej lásky. Jednota, nerozlučiteľnosť a otvorenie sa plodnosti sú pre manželstvo podstatné. (Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi 1662)

Vstupné informácie pre snúbencov pred uzavretím sviatosti manželstva:

O Vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr,

najmenej však 3 mesiace vopred.

V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať?

1. Nahlásiť termín a čas sobáša. V prípade, že neskôr zmeníte termín, miesto, alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu.

2. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu.

K tomu budete potrebovať tieto doklady:

  • Krstné listy obidvoch snúbencov (vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Ak boli snúbenci pokrstený u nás, samozrejme ich vystavíme u nás. Krstné listy nesmú byť viac ako 1/2 roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom treba priniesť rodný list.
  • V prípade, ak máte trvalé bydlisko v inej farnosti ako našej, (žijú aspoň 3 mesiace na inom mieste (porov. kán. 102 Kódexu kánonického práva) doniesťlicenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka).
  • Občianske preukazy
  • Údaje o vašich svedkoch (prekopírovať ich občianske preukazy – obojstranne).

- Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“.
- Ak ste rozvedený (á), doložiť „Kópiu rozsudku o rozvode civilného manželstva“. 
- Ak ste mali civilný sobáš, doložiť „Sobášny list“. 
- Ak ste vy, alebo váš partner vdovec (vdova), je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela (manželky)“.

Po predložení týchto dokladov, spíšeme na cirkevnú zápisnice, spolu s ohláškami a dohodneme sa na predmanželských náukách.

3. Na štátnej matrike je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“.

K tejto žiadosti zoberte ešte občianske preukazy a rodné listy (v prípade, že máte titul a nemáte ho zapísaný v OP, doniesť na matriku originál diplomu k nahliadnutiu (ak chcete mať titul uvedený na sobášnom liste).

4. Vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. Preto sa treba nahlásiť najmenej 3 mesiace pred sobášom, nakoľko vám nemusia všetky termíny vyhovovať. Predmanželskú náuku v našej farnosti vedie kňaz na to špeciálne určený s dlhodobou skúsenosťou. Predmanželskú prípravu je možné absolvovať aj v mieste pracovného pobytu či štúdia, ale snúbenci o tom musia priniesť potvrdenie.