OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Košická eparchia

História Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (predchodca eparchie) v Košiciach začína dňom 21. februára 1997. V tento deň boli zverejnené dekréty č. 78/94 a č. 3/97 Kongregácie pre východné cirkvi, ktoré oznámili, že Svätý Otec Ján Pavol II. ustanovil bulou Ecclesiales communitates nový apoštolský exarchát pre veriacich byzantského obradu so sídlom v Košiciach a za prvého apoštolského exarchu vymenoval vladyku Milana Chautura, CSsR, doterajšieho pomocného prešovského biskupa. Tento exarchát v zmysle ustanovujúceho dekrétu podlieha priamo Svätej stolici.

     Územie exarchátu bolo vyčlenené z vtedy jedinej gréckokatolíckej eparchie na území Slovenskej republiky so sídlom v Prešove. Teritoriálne zodpovedá územiu Košického kraja a má rozlohu 6 753 km2. Zriadením Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu so sídlom v Košiciach bolo vytvorené osobitné cirkevnoprávne postavenie, ktoré aspoň v základných črtách zodpovedá špecifickému postaveniu Zemplína a Abova v dejinách mukačevského biskupstva.

     Gréckokatolícky Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach sa zriadením exarchátu stal katedrálou košického apoštolského exarchu. Tu sa 2. marca 1997 vladyka Milan Chautur, CSsR ujal svojho úradu apoštolského exarchu. Dňa 13. apríla 1997, za prítomnosti apoštolského nuncia v SR arcibiskupa Luigiho Dossenu a biskupov zo Slovenska i zahraničia, sa v katedrále konala slávnostná intronizácia prvého exarchu, vladyku Milana Chautura, CSsR.

     Patrónmi exarchátu sú sv. Cyril a Metod, ktorí boli vyhlásení dňa 5. júla 1997 na odpuste (chrámovom sviatku) v Sečovciach. Takto sa Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach stal jedným z pútnických miest exarchátu. Ďalšími pútnickými miestami sú mariánske pútnické miesto v Klokočove, Chrám Svätého Ducha redemptoristov v Michalovciach a katedrála v Košiciach.

     Dňa 1. septembra 1997 bol posvätený dom pre dočasný exarchátny úrad na Dominikánskom nám. 13 v Košiciach. V súčasnosti sa buduje nová exarchátna rezidencia vedľa katedrály, ktorá bude spĺňať všetky potreby pre riadiacu štruktúru exarchátu.

     Taktiež dňa 27. decembra 1997 bolo posvätené Katecheticko-pastoračného centrum sv. prvomučeníka a archidiakona Štefana v Pozdišovciach, ktorého súčasné sídlo sa už nachádza v Košiciach.

     Na základe kánona 191 §1 a §2 CCEO ustanovil vladyka Milan, prvý košický exarcha, dňa 1. 10. 1999 Gréckokatolícky exarchátny súd v Košiciach. Týmto sa stal apoštolský exarchát v Košiciach schopným riešenia cirkevno-právnych žiadostí.

     Takmer presne po jedenástich rokoch od vyhlásenia Košického apoštolského exarchátu sa v pondelok 18. februára 2008 udiala v tejto mladej miestnej cirkvi ďalšia cirkevno-právna zmena. Za účasti J. Em. Kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkví bol košický exarchát povýšený na eparchiu a vladyka Milan Chautur uvedený do úradu prvého košického eparchu. Súčasne bola Košická eparchia spolu s Bratislavskou eparchiou začlenené do prešovskej gréckokatolíckej metropolie sui iuris.

     Nové hierarchické usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi sa udialo z vôle Svätého Otca Benedikta XVI., ktorý apoštolskou konštitúciou Qui successimus (Ako nástupcovia) z 30. januára 2008 rozhodol pozdvihnúť Košický exarchát na stupeň samostatnej eparchie a osobitným dekrétom ju zveril pastierskej starostlivosti vladykovi Milanovi Chauturovi.

      Dejiny eparchie v Košiciach sú zatiaľ krátkymi dejinami; stoja na svojom začiatku. Sú však viditeľným pokračovaním udržiavania a sprostredkovania viery našich otcov, ktorú nám priniesli svätí, apoštolom rovní, Cyril a Metod, spolupatróni Európy.